AbbVie Online Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: Október 2015

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete na webových lokalitách kontrolovaných spoločnosťou AbbVie s.r.o, ktoré sú prepojené s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej nazývané  Webové lokality spoločnosti AbbVie“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov tiež opisujú zber určitých iných druhov technických informácií a informácií o prehľadávaní internetu na Webových lokalitách spoločnosti AbbVie cez súbory cookie a podobné technológie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete na webových lokalitách kontrolovaných spoločnosťou AbbVie (vrátane jej dcérskych spoločností a pobočiek), ktoré sú prepojené s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ďalej nazývané „Webové lokality spoločnosti AbbVie“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov tiež opisujú zber určitých iných druhov technických informácií a informácií o prehľadávaní internetu na Webových lokalitách spoločnosti AbbVie cez súbory cookie a podobné technológie. Podmienky používania.

Prečítajte si, prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov pred použitím webových lokalít spoločnosti AbbVie alebo predtým, než nám zašlete svoje osobné údaje.

Upozorňujeme, že táto Webová lokalita nezhromažďuje žiadne osobné údaje, podrobnosti uvedené nižšie udávajú iba všeobecné zásady používania osobných údajov spoločnosťou AbbVie.

Osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie požadovaného účelu uvedeného vo vami poskytnutom súhlasu a v týchto zásadách a ako to bude pre spoločnosť AbbVie potrebné na dodržanie akýchkoľvek platných zákonných povinností.

Ako tieto Zásady ochrany osobných údajov definujú „osobné údaje“?

Na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“) existujú dva typy osobných údajov.

 • „Osobné údaje“ (respektíve „Osobné informácie“), ako sú definované v Zákone o ochrane údajov, zahŕňajú informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú alebo by mohli byť použité na vašu identifikáciu a ktoré sú odoslané do Webových lokalít AbbVie a/alebo nimi zhromaždené a ktoré spoločnosť AbbVie uchováva v prístupnej forme. Príkladom osobných údajov je Vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • „Citlivé osobné údaje“ (respektíve „Citlivé osobné informácie“), ako sú definované pod pojmom osobité osobné údaje v Zákone o ochrane údajov znamenajú okrem iného údaje týkajúce sa vášho etnického pôvodu, vašich politických názorov, vašej náboženské viery alebo svetonázoru, vášho fyzického alebo duševného zdravotného stavu, vášho pohlavného života, vášho členstva v politických stranách alebo politických hnutiach, vášho členstva v odborových organizáciách.

Aké typy údajov zhromažďuje spoločnosť AbbVie online?

 • Osobné údaje, ktoré zasielate: Spoločnosť AbbVie zbiera osobné údaje, ktoré zadávate do údajových políčok na webových lokalitách spoločnosti AbbVie. Môžete, napríklad, poslať svoje meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a/alebo ďalšie údaje, aby ste získali informácie o rozličných témach, zaregistrovali sa v programoch spoločnosti AbbVie, spojili sa so zákazníckym servisom spoločnosti AbbVie alebo odpovedali na prehľady spoločnosti AbbVie. Na ochranu vášho súkromia by ste nemali poskytovať spoločnosti AbbVie žiadne údaje, ktoré sa zvlášť nepožadujú.
 • Pasívny zber určitých ďalších technických údajov a údajov o prezeraní webu: Webové lokality spoločnosti AbbVie môžu zbierať informácie o návštevách webových lokalít spoločnosti AbbVie bez toho, aby ste aktívne zaslali takéto informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať, napríklad, druh Vášho prehliadača a jazyk, váš operačný systém, vašu adresu internetového protokolu (IP), URL lokalít, ktoré ste navštívili pred a po navštívení webovej lokality spoločnosti AbbVie, vyhľadávanie na webe, ktoré vás priviedlo na webovú lokalitu spoločnosti AbbVie a stránky webu a reklamy, ktoré si prezeráte a odkazujú vás na kliknutie na webovej lokalite AbbVie. Tieto informácie sa môžu zbierať pomocou rozličných techník, ako napríklad cookies, internetové značky a webové majáky. Váš prehliadač internetu tiež automaticky zasiela webovým lokalitám spoločnosti AbbVie niektoré takéto informácie, ako napríklad URL webovej lokality, ktorú ste práve navštívili a verziu prehliadača, s ktorou pracuje váš počítač.

Zbiera spoločnosť AbbVie "citlivé" osobné údaje?

Spoločnosť AbbVie zbiera prostredníctvom niektorých webových lokalít spoločnosti AbbVie osobné údaje ako napríklad informácie súvisiace so zdravotným stavom, ktoré sa môžu označovať ako "citlivé" na základe zákonov na ochranu súkromia týkajúcu sa údajov v niektorých oblastiach súdnej právomoci len v takom prípade, že s tým súhlasíte. Spoločnosť AbbVie prijme ďalšie opatrenia podľa požiadaviek miestnej legislatívy na spracovávanie takýchto údajov. Okrem toho jednotlivé dcérske spoločnosti alebo pobočky spoločnosti AbbVie môžu prijať opatrenia, ktoré budú riešiť miestne zaužívané a spoločenské očakávania týkajúce sa takýchto informácií. Tým, že nám poskytujete citlivé osobné údaje, súhlasíte s tým, aby ich spoločnosť AbbVie zbierala, prenášala, uchovávala a spracovávala.

Ako AbbVie používa osobné údaje, ktoré poskytnem?

Spoločnosť AbbVie použije osobné údaje, ktoré ste poskytli cez webové lokality spoločnosti AbbVie na to, aby zodpovedala vaše otázky, a aby vám poskytla efektívny zákaznícky servis. Tieto osobné údaje môžeme použiť aj na iné obchodné účely, ako napríklad na to, aby sme vám ponúkli príležitosť prijímať oznámenia o produktoch alebo službách spoločnosti AbbVie, aby sme vás pozvali zúčastniť sa prieskumov o našich produktoch, alebo aby sme vás upozornili na špeciálne propagačné materiály.

Bude spoločnosť AbbVie kombinovať osobné údaje, ktoré som poskytol/a na webovej lokalite spoločnosti AbbVie s ďalšími osobnými údajmi o mne?

 • Spoločnosť AbbVie môže navzájom spájať osobné údaje, ktoré zákazník poskytne na jednej webovej lokalite spoločnosti AbbVie s osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytol na ďalších webových lokalitách spoločnosti AbbVie.
 • Spoločnosť AbbVie môže navzájom spájať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli on-line s našimi off-line záznamami.
 • Spoločnosť AbbVie môže navzájom spájať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo so záznamami, ktoré sme získali od tretích strán.

Tieto konsolidované informácie používame nato, aby nám pomáhali lepšie navrhovať webové lokality spoločnosti AbbVie a produkty spoločnosti AbbVie, predávať Vám informácie, rozširovať naše marketingové a výskumné činnosti a zjednodušovať ďalšie obchodné funkcie.

Aké mám možnosti čo sa týka toho, ako spoločnosť AbbVie zbiera a používa osobné údaje o mne?

Vždy môžete obmedziť množstvo a druh osobných údajov, ktoré dostáva spoločnosť AbbVie o vás vďaka tomu, že si nevyberiete zadanie osobných údajov do formulárov a políčok údajov na webových lokalitách spoločnosti AbbVie. Niektoré z našich on-line služieb vám dokážeme poskytnúť len vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. Iné časti webových lokalít spoločnosti AbbVie môžu od vás žiadať, aby ste zadali, či si želáte prihlásiť sa alebo sa odhlásiť z našich kontaktných zoznamov pre ponuky, propagačné materiály a ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať.

Poskytuje spoločnosť AbbVie osobné údaje tretím stranám?

Spoločnosť AbbVie nepredáva ani neposkytuje oprávnenie na nakladanie s vašimi osobnými údajmi tretím stranám, s výnimkou prípadov predaja alebo prevodu produktového radu alebo divízie, alebo v súvislosti so spoločným marketingovým programom, ak k tomu má váš súhlas.

Spoločnosť AbbVie sa môže podeliť o vaše osobné údaje s tretími stranami, s ktorými sa spoločnosť AbbVie spoločne zúčastňuje na propagácii určitého produktu alebo služby na trhu, alebo s ktorými spoločne vedie nejaký program alebo činnosť, spoločnosť AbbVie uzatvorí s týmito tretími stranami zmluvu o zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov. Zaužívanou praxou spoločnosti AbbVie je upozorniť vás v prípade, že sa registrujete do programu, ktorý sa vykonáva v spojení s inou spoločnosťou, ktorá môže požadovať prístup k vašim osobným údajom a zaistiť si váš súhlas. Spoločnosť AbbVie sa tiež môže podeliť o vaše osobné údaje so svojimi zmluvnými dodávateľmi, ktorí pre spoločnosť AbbVie vykonávajú obchodné aktivity. Ak spoločnosť AbbVie poskytne vaše osobné údaje dodávateľom, ktorí nám pomáhajú v našich obchodných činnostiach, spoločnosť AbbVie uzatvorí s dodávateľmi zmluvu o zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov, požadujúcu aby ich používali len na vykonávanie činností pre spoločnosť AbbVie a len v súladu s účelom na ktorý ste poskytli vás súhlas. Na základe vášho súhlasu sa môže spoločnosť AbbVie podeliť o Vaše osobné údaje s treťou stranou v súvislosti s predajom alebo prevodom svojich produktových radov alebo divízií z toho dôvodu, aby vám mohol kupujúci naďalej poskytovať informácie a služby.

Spoločnosť AbbVie si vyhradzuje právo na poskytnutie vašich osobných údajov v prípadoch vyžadovaných zákonom napr. v odpovedi na autorizované žiadosti o informácie od vládnych úradov, za účelom riešenia situácií národnej bezpečnosti.

Kto bude mať prístup k osobným a / alebo citlivým osobným údajom o mojej osobe?

 • K vašim osobným údajom a / alebo citlivým osobným údajom môže mať prístup obmedzený počet oprávnených zamestnancov spoločnosti AbbVie a jednotlivcov, ktorí pracujú pre spoločnosť AbbVie s cieľom poskytovať uvedené služby; zamestnancov školíme o dôležitosti ochrany osobných údajov a o tom, ako správne a bezpečne zaobchádzať a nakladať s údajmi o zákazníkoch a mať zavedené postupy, procesy a zmluvy, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby vaše údaje boli v bezpečí a aby boli používane v súlade s poskytovanou službou. Ako je uvedené vyššie, v záujme poskytovania služby môžeme zdieľať niektoré relevantné údaje o vašej osobe s inými schválenými spoločnosťami. V niektorých prípadoch zamestnanci spoločnosti AbbVie nebudú mať prístup k údajom, ktoré zadáte; v takých prípadoch sú údaje sprístupnené iba iným, aby vám mohli poskytnúť príslušnú službu, napríklad vášmu lekárovi alebo inému odborníkovi v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Ako spoločnosť AbbVie zabezpečuje osobné údaje?

Je bežnou praxou spoločnosti AbbVie, že zabezpečuje každú stránku webu, ktorá zbiera osobné údaje. Vyzývame vás k opatrnosti pri odosielaní osobných údajov cez internet, obzvlášť osobných údajov súvisiacich s vaším zdravotným stavom. Vždy existuje určité riziko, že tretie strany neoprávnene môžu získať prístup k vašim osobným údajom, a preto pri zadávaní osobných údajov na webových lokalitách spoločnosti AbbVie musíte zvážiť všetky výhody aj riziká.

Okrem toho webové lokality spoločnosti AbbVie, na ktoré sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, zobrazia výstrahu, kedykoľvek sa budete prepájať na webovú lokalitu, ktorú už nekontroluje spoločnosť AbbVie alebo subjekt dodržujúci Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AbbVie. Mali by ste si skontrolovať zásady ochrany osobných údajov webových lokalít takýchto tretích strán ešte predtým, než im zašlete osobné údaje.

Prenáša spoločnosť AbbVie osobné údaje pod iné súdne právomoci?

Spoločnosť AbbVie uchováva údaje na zabezpečených serveroch v niekoľkých krajinách po celom svete. Uvedomte si, prosím, že údaje, ktoré nám poskytnete alebo tie, ktoré získame ako výsledok Vášho používania webových lokalít spoločnosti AbbVie, sa môžu spracovávať a prenášať do krajín mimo krajinu, v ktorej máte svoj trvalý pobyt. Zákony na ochranu súkromia a údajov v takýchto krajinách nemusia byť rovnocenné so zákonmi v krajine, kde máte svoj trvalý pobyt. V prípade, že použijete alebo sa zúčastníte na ktorejkoľvek z webových lokalít spoločnosti AbbVie alebo nám poskytnete svoje údaje, súhlasíte s týmto zberom, prenosom, uchovávaním a spracovávaním údajov do a v takýchto krajinách.

Ako spoločnosť AbbVie chráni súkromie detí?

Spoločnosť AbbVie vedome nezbiera ani nepoužíva žiadne osobné údaje detí ("deti" definujeme ako neplnoleté osoby mladšie ako 15 rokov). Vedome deťom neumožňujeme, aby si objednávali naše produkty, komunikovali s nami alebo používali akékoľvek z našich on-line služieb. Ak ste rodičom a obávate sa, že nám vaše dieťa poskytlo nejaké informácie, spojte sa s nami, prosím, pomocou jedného zo spôsobov, ktoré sú uvedené nižšie, a budeme s vami spolupracovať na vyriešení tejto záležitosti.

Ako môžem opraviť osobné údaje alebo ich vymazať z aktuálnych záznamov o zákazníkoch?

V súlade s miestnou legislatívou nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov z našich aktuálnych záznamov o zákazníkoch, alebo o to, aby sme doplnili vaše osobné údaje. Oznámte nám, prosím, svoje želania a kontaktujte nás jedným z nižšie uvedených spôsobov. Pre účely vedenia našej evidencie si ponecháme určité osobné údaje, ktoré ste zaslali v súvislosti s obchodnými transakciami v rozsahu a po dobu, ktorú pripúšťajú príslušné právne predpisy.

Prečo webové lokality spoločnosti AbbVie používajú “cookies” a ďalšie techniky sledovania?

Súbor "cookie" je súbor, ktorý náš webový server môže poslať na váš počítač, keď pristupujete na webovú lokalitu spoločnosti AbbVie. Tento súbor sa potom uloží do vášho počítača. Keď zadáte osobné údaje do formulára alebo políčka údajov na webovej lokalite spoločnosti AbbVie, môže spoločnosť AbbVie používať súbory cookies a určité ďalšie techniky, aby umožnila webovej lokalite "zapamätať si" vaše osobné preferencie, ako napríklad kapitoly webovej lokality, ktoré často navštevujete, a ak si to zvolíte, Vaše ID používateľa.
Pasívne techniky zberu údajov vám môžu uľahčiť používanie webových lokalít spoločnosti AbbVie tým, že umožnia spoločnosti AbbVie, aby vám poskytovala lepšiu službu, prispôsobovala lokality na základe preferencií zákazníka, vytvárala štatistiky, analyzovala trendy a ďalšími spôsobmi spravovala a zlepšovala webové lokality spoločnosti AbbVie. Určité vlastnosti webových lokalít spoločnosti AbbVie nemusia pracovať bez používania pasívnych techník zberu údajov.

Viac o súboroch cookies sa môžete dozvedieť, ak navštívite webovú lokalitu www.allaboutcookies.org.

Aké druhy "cookies" a ďalších techník sledovania využívajú webové lokality spoločnosti AbbVie?

 • Webové lokality spoločnosti AbbVie využívajú "relačné" súbory cookies (súbory typu “session” cookies): Relačné súbory cookie sú dočasné bity informácií, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte okno vášho internetového prehliadača alebo iným spôsobom vypnete svoj počítač. Relačné súbory cookie sa napríklad používajú na zlepšenie navigácie na našich webových lokalitách, blokovanie nevhodného zadania informácií návštevníkmi (lokalita si „pamätá“ predošlé zadania veku alebo krajiny pôvodu, ktoré boli mimo špecifikovaných parametrov a blokuje následné zmeny) a na zber nahromadených štatistických údajov.
 • Webové lokality spoločnosti AbbVie môžu využívať "perzistentné" súbory cookies: Perzistentné súbory cookies sú trvalejšie bity informácií, ktoré sa umiestňujú na pevný disk vášho počítača a zostávajú tam dovtedy, kým súbor cookie nevymažete. Perzistentné súbory cookies uchovávajú údaje o vašom počítači na viaceré účely, ako napríklad na získavanie istých informácií, ktoré ste predtým poskytli (napr. heslá), ako pomoc pri určovaní, ktoré oblasti si návštevníci webovej lokality najviac cenia a na priebežné prispôsobenie webovej lokality na základe vašich preferencií. Perzistentné súbory cookies umiestnené touto lokalitou na vašom počítači môžu obsahovať osobne identifikovateľné údaje, ale iba v prípade, že ste sa zaregistrovali alebo ste iným spôsobom súhlasili s uchovaním osobne identifikovateľných údajov, ktoré ste poskytli danej lokalite. V opačnom prípade server našej lokality vie iba to, že sa neidentifikovaný návštevník s vašimi súbormi cookies vrátil na danú lokalitu.
 • Webové lokality spoločnosti AbbVie môžu používať „webové majáky“ (tiež známe ako internetové značky, jednopixelové súbory GIF, prázdne súbory GIF a neviditeľné súbory GIF): Webový maják je nebadateľný grafický prvok na webovej stránke alebo v emailovej správe, ktorý sa používa na sledovanie prezeraných stránok alebo otvorených správ. Webové majáky oznamujú serveru webovej lokality údaje, ako napríklad IP adresu a typ prehliadača, ktoré sa vzťahujú na počítač návštevníka. Webové majáky sa môžu umiestňovať na online reklamy, ktoré privádzajú ľudí na našu lokalitu, a na rozličné stránky našej lokality. Webové majáky nám poskytujú informácie o tom, koľkokrát bola stránka otvorená, a ktoré informácie sa prezerali.

Aké mám možnosti, čo sa týka toho, ako spoločnosť AbbVie používa "cookies" a ďalšie techniky sledovania?

Môžete si zvoliť, či zapnete alebo vypnete používanie súborov cookies a ďalších techník sledovania na webových lokalitách spoločnosti AbbVie. Ako presne sú vám tieto voľby predstavované a proces vykonávania takýchto volieb sa môže líšiť v závislosti od webovej lokality.
Na niektorých webových lokalitách spoločnosti AbbVie môžete byť výslovne vyzvaní, aby ste súhlasili s používaním súborov cookie a/alebo iných techník sledovania na príslušnej webovej lokalite. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku tejto lokality a poskytovanie vami požadovaných služieb, budú naďalej fungovať bez ohľadu nato, či ste poskytli váš súhlas. Ostatné typy súborov cookie a techník sledovania budú vypnuté dovtedy, kým neposkytnete vyslovený súhlas. V dôsledku toho môže byť funkčnosť lokality znížená dovtedy, kým sa nerozhodnete, že poskytnete vyslovený súhlas.

Na niektorých webových lokalitách spoločnosti AbbVie môžete mať k dispozícii preferenčné otázky alebo zaškrtávacie políčka, ktoré vám umožňujú označiť, že nechcete, aby webová lokalita používala súbory cookie alebo iné techniky sledovania, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzku tejto lokality. Ak zvolíte túto vylučovaciu možnosť, môže to v dôsledku toho viesť k zníženiu funkčnosti príslušnej lokality.

Niektoré internetové prehliadače vám umožňujú obmedzovať alebo zakázať používanie súborov cookies a ďalších techník sledovania. Pozrite si, prosím, informácie, ktoré poskytuje váš internetový prehliadač, kde nájdete návod ako to urobiť (vo všeobecnosti sa dá nájsť v ponuke "Pomocník").

Ako môžem kontaktovať AbbVie?

Ak máte otázky týkajúce sa používania, dopĺňania alebo vymazania osobných informácií, ktoré ste nám poskytli, alebo ak sa chcete odhlásiť zo zasielania informácií o činnosti spoločnosti AbbVie v budúcnosti alebo z konkrétneho programu spoločnosti AbbVie, spojte sa s nami, prosím, kliknutím na prepojenie „Spojiť sa s nami“ na príslušnej webovej lokalite alebo zaslaním e-mailu na našu emailovú adresu webmaster@AbbVie.com. Prípadne môžete zaslať list na nasledujúcu adresu:

AbbVie s.r.o.
Public Affairs
Karadzicova 10
821 08 Bratislava
Slovak Republic

Vo všetkých zasielaných dokumentoch do spoločnosti AbbVie uveďte, prosím, emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii (v prípade, že sa to dá), adresu webovej lokality alebo určitý program spoločnosti AbbVie, ktorému ste poskytli osobné informácie (napr. AbbVie.com, atď.) a podrobné vysvetlenie vašej požiadavky. Ak by ste chceli vymazať, doplniť alebo opraviť svoje osobné informácie a kontaktujete nás emailom, uveďte v predmete emailovej správy podľa potreby "Požiadavka na vymazanie [Deletion Request]" alebo "Požiadavka na doplnenie/opravu [Amendment/Correction Request]”. Urobíme, čo budeme môcť, aby sme v primeranom čase odpovedali na všetky rozumné požiadavky.

Ako sa dozviem, že spoločnosť AbbVie aktualizovala tieto zásady?

Bez predpojatosti voči vašim právam v zmysle platných zákonov si spoločnosť AbbVie vyhradzuje právo doplňovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, a tak, aby odrážali technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a zásady správnej obchodnej praxe. Ak spoločnosť AbbVie zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, odrazí sa to v aktualizovanej verzii týchto Zásad ochrany osobných údajov a budete na ňu upozornení prostredníctvom aktualizácie dátumu účinnosti ("Platné od:") na začiatku týchto Zásad ochrany osobných údajov.